คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐวัฒน์ เตชาวรรธนา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายบุญญฤทธิ์ รัตน์นุ่มน้อย
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐสุดา กาบแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน/หัวหน้าประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปลายฟ้า เจริญผล
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน/ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกวรรณ คล้ายเจียว
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน/ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอภัสรา ทัศนพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน/ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงน้ำทิพย์ แซ่พ่าน
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน/ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรยุทธ ทำงาม
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน/ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภาลักษณ์ พุ่มสุข
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน/ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรัชญา คำแพร
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน/ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอารีวรรณ ทองอ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน/ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรภัทร มะระกา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน/บริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนพล ลมดี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน/บริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุรุธ แพรขาว
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน/บริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปลายปลื้ม เจริญผล
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน/บริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : ม.2