กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพิชญ์ชญานันท์ ศรีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุชาวดี ขาวขำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2