ธุรการ/นักการภารโรง

นางสาวชญานิษฐ์ แก้วแจ่ม
ธุรการ

นางบังอร สว่างอารมณ์
แม่บ้าน/นักการภารโรง