กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววิชชุดา ไชยะ
ครู คศ.1

นางสาวณัฐนนท์ วงศ์คำจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวศุภารัตน์ วัฒนาบุตรดาบุตร
ครู คศ.1