พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
  1. ชุมชนและโรงเรียนร่วมกันสนับสนุนเด็กในวัยเรียนให้เข้าเรียนทุกคน 
  2. ชุมชนและโรงเรียนร่วมกันจัดการศึกษา วัดและประเมินผล 
  3. ชุมชนและโรงเรียนร่วมกันรวบรวมแหล่งข้อมูล  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4. จัดกิจกรรมเรียนรู้เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สนับสนุนการ ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
  6. ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  7. ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม - จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
  8. พัฒนาครูสู่ระดับมาตรฐานเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ 
  9. ส่งเสริมและพัฒนาครูเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
  10. ประสานความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นร่วมพัฒนาการศึกษา
  11. ประสานงานกับหน่วยราชการอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น   
  เป้าหมาย
  1.  มีสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
  2. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความรู้อ่านออกเขียนได้ รู้จักใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อมุ่งเกณฑ์มาตรฐานของผู้เรียน
  3. พัฒนาครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
  4. ประสานความร่วมมือในชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนในทุกด้า