ปฐมวัย

นางสาวภาวินี หินมะลิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวพรรณทิพา ตักโพธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3