ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

            ตั้งอยู่  เลขที่ 5/4 หมู่ที่  1  ตำบลบ่อเงิน  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  เปิดสอนตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  2466 โดยพระอธิการละเอียด  เจ้าอาวาสเป็นผู้ริเริ่มมีขุนรัตนประสาสตร์  นายอำเภอลาดหลุมแก้วทำพิธีเปิดชื่อว่า“โรงเรียนประชาบาลตำบลคูตัน”ครูใหญ่คนแรกคือพระภิกษุพูน เปรี้ยวอ่อน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียม ถึงชั้นประถมปีที่ 3 ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน

              ต่อมา ปี  พ.ศ.  2500 มีผู้บริจาคที่ดินให้คือนายเยื้อน  และนางสาคร  ดนมินทร์ บริจาคที่  2  ครั้ง  รวม  6 ไร่กว่าและนางคล้อย  เจริญนา  ได้บริจาคเงิน  30,000  บาท  รวมทั้งประชาชนและทางราชการสมทบ 50,000 บาทรวมทั้งสิ้น  90,000  บาท  สร้างอาคารไม้สร้างเสร็จเมื่อวันที่  30  ธันวาคม 2480 โดยมีนายสะอาด  ทองอยู่   เป็นครูใหญ่  ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนวัดบ่อเงิน (ประชานุกูลวิทยา)” และในปี 2511 นางสาคร  ดนมินทร์ ได้บริจาคเพิ่มอีก 2  ไร่เศษสร้างบ้านพักครูส้วมและอาคารและถมสนาม  ปัจจุบันนี้  พ.ศ.  2549  โรงเรียนวัดบ่อเงิน  มีอาคารเรียนถาวร  3 หลัง   มี  27  ห้องอาคารเอนกประสงค์ 1  หลัง  บ้านพักครู  4  หลัง เรือนเพาะชำ 1 หลัง และสนามกีฬา  3  แห่ง

              ปัจจุบันโรงเรียนวัดบ่อเงิน จัดการศึกษา  3 ระดับ คือระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคบังคับ  9  ปี  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1 โรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช  2551

รายนามผู้บริหารโรงเรียนจากอดีตถึงปัจจุบัน
1.พระภิกษุพูน เปรี้ยวอ่อน ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ พ.ศ.2466-2467
2.นายผล พูนสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ พ.ศ.2467-2472
3.นายแป๊ะ อิ่มหอม ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ พ.ศ.2467-2472
4.นายทองแดง ฤกษ์ศุข ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ พ.ศ.2472-2476
5.นายทรง ธัญญวิทย์ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ พ.ศ.2476-24๙4
6.นายสะอาด     ทองอยู่ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ พ.ศ.24๙4-2511
7.นายประชา ปรีชานุกูล ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ พ.ศ.2511-2518
8.นายพินัย มีจันทร์ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ พ.ศ.2518-2542
9.นายสุรินทร์ แจ้งสุข ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2542-2545
10.นายจตุรงค์ คล้ายพุฒ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2545-2560
11.นายวงษ์เดือน  ทองคำ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2562-ปัจจุบัน