กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเบญจพล หมู่เจริญทรัพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2