กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัยณรงค์ มหาแสน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3