กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนวพร นิ่มแย้ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวณัฎฐ์ชัญญา เอี่ยมสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4