วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

            โรงเรียนวัดบ่อเงิน ส่งเสริมการมีพัฒนาการด้านคุณธรรม-จริยธรรม เพื่อการเพิ่มกระบวนการทางวิชาการตั้งอยู่ในหลักธรรมแห่งความดี ดำเนินชีวิตในสังคมแบบไทยและประสานใจกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่น