กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัตใจ เย็นลับ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัคพิสุทธิ์ อภิชัยวิกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2