ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
               โรงเรียนวัดบ่อเงิน (ประชานุกูลวิทยา) จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาโดมใหญ่โรงเรียนวัดบ่อเงิน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ มีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน มีการประกวดแต่งกายแฟนซี ชุดรีไซเคิลของนักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสร้างสรรค์
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2563,17:04   อ่าน 42 ครั้ง