คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฎีกานิรันต์ นิรันโท
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ท สังวาลย์ หวังหกลับ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม แพรขาว
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสะสม หอมชื่น
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพาภรณ์ หางแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชนรินทร์ อิ่มบุญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางนวพร นิ่มแย้ม
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู