กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวนิดา จำนงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3