คณะผู้บริหาร

นายวงษ์เดือน ทองคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา